Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

27-580 Sadowie

Sadowie 94

Tel: 015 869-24-03

Przejdź do strony głównej

Piątek, 23 kwietnia 2021

Statu Szkoły Podstawowej w Sadowiu

STATUT

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Batalionów Chłopskich

 

w Sadowiu

Podstawa Prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)- art. 72, art. 80, art. 82.
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – art. 322 ust. 1, 3, 6 i 7.
 4. Konwencja o Prawach Dziecka
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz. 356).

ROZDZIAŁ I

Podstawowe informacje o szkole

§ 1

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu,                    w dalszej części statutu zwana szkołą.

§ 2

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje klasy I – VIII.

                                                                             § 3

Siedzibą szkoły jest budynek nr 94 położony w Sadowiu.

                                                                             § 4

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych:

/ dużej i małej /, które zawierają w otoku nazwę szkoły, a w środku orła w koronie.

  2. Szkoła  używa pieczęci zawierającej nazwę szkoły i jej imię.

                                                                                                       § 5

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina w Sadowiu.

§ 6

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

§ 7

1.Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał apeli z okazji świąt narodowych i szkolnych.

 

2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i dobrymi wynikami w nauce. Udział uczniów w poczcie jest dobrowolny.

                                                                                                               

 

§ 8

W szkole utworzony jest oddział zerowy realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Przy szkole podstawowej może być utworzone przedszkole, realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 9

Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, a uczniowie dojeżdżający zapewnioną opiekę w świetlicy.

§ 10

W szkole działa biblioteka szkolna.

§ 11

Do obwodu szkoły należą: Sadowie, Jacentów, Ruszków, Ruszkowiec, Rżuchów, Bogusławice, Obręczna, Szczucice, Porudzie, Zochcin, Truskolasy, Czerwona Góra, Wszechświęte, Grocholice, Okręglica, Małoszyce, Niemienice, Zwola.

ROZDZIAŁ II

Informacje o oddziale przedszkolnym

§ 12

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.
 2. Oddział zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz z opieki wychowawczej świetlicy.
 4. Dzieci z oddziału przedszkolnego są odbierane przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania szkoły

§ 13

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy  i profilaktyki szkoły, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2. kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości finansowych szkoły,

4. umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez umożliwienie uczniom uczęszczania na lekcje religii na życzenie rodziców,

5. umożliwia uzyskanie pomocy pedagogicznej, w tym uczestnictwo w zespołach wyrównawczych, diagnozowanie trudności szkolnych i wychowawczych oraz zaburzeń rozwojowych w poradni psychologiczno – pedagogicznej,

6. szczególną opieką otacza uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

7. umożliwia rozwój zainteresowań uczniów,

8 prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

 9. rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

10. rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

11. rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

12. kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

13. rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

14. wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

15. stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

16. zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

17.  zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

18. uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans,

19. stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

20.  uczy postawy patriotyzmu, szacunku dla rodziców i rodziny,

21. uczy szacunku dla przyrody i umiejętności obcowania z nią,

22.przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

§ 14

Wykonywanie zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia odbywa się przez:

1. prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2. umożliwienie korzystania ze sprzętu i pomocy szkolnych,

3. umożliwienie korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej i świetlicy,

4. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne i gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną,

5. umożliwienie działania w szkole organizacji społecznych,

6. umożliwienie korzystania z dożywiania,

7. współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

8. współdziałanie z sądem rodzinnym i d/s nieletnich,

9. organizowanie miejsc do zajęć rekreacyjno – ruchowych,

10. organizowanie nauczania religii lub etyki,

11. umożliwienie uczniom wykorzystania swojej inwencji twórczej,

12. współpracę z rodzicami, Samorządem Gminnym, Biblioteką  Ośrodkiem Kultury,

13. zapoznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14. promocję zdrowia realizując program wychowawczy, redagując gazetkę, zdobywając kartę rowerową przy współpracy z pielęgniarką i dzielnicowym,

15. system zapomóg i stypendiów,

16. diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów i pracy szkoły.

17. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;

18. kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

19. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

ROZDZIAŁ IV

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 15

 

Organami szkoły są:

         1 Dyrektor szkoły,

         2 Rada Pedagogiczna,

         3 Rada Rodziców,

         4 Samorząd Uczniowski.

§ 16

Wyżej wymienione organy szkoły uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

§ 17

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

§ 18

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 5. w porozumieniu z radą rodziców ustalenie stroju codziennego ucznia,
 6. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego i program nauczania, corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe, obowiązujące w danym roku szkolnym,
 7. ustalanie przydziału czynności nauczycieli,
 8. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych zgodnie z kompetencjami tego organu,
 9. przyznawanie nagród, dodatku motywacyjnego oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 10. występowanie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,  

11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

 1. wyrażanie zgody na realizacje przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego poza szkołą.
 2. dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

§ 19

W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 

§ 20

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania statutowe w

    zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jej członkowie, wszyscy nauczyciele szkoły.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

§ 21

 

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1.1 Rada Pedagogiczna zatwierdza:

    - plany pracy szkoły

1.2 Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:

    - przeniesienia ucznia do równoległej klasy lub innej szkoły

    - wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

    - przyjęcia dokumentacji ważnej dla właściwej organizacji pracy szkoły (Program Rozwoju

        Szkoły, Program Wychowawczo - Profilaktyczny, WSO),

     - innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

1.3 Organizowanie wewnątrzszkolnego samokształcenia.

1.4 Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

2.1 organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2.2 przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII,

2.3 projekt planu finansowego szkoły,

2.4 wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

2.5 propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

2.6 propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

2.7 terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej:

  - uchwały są podejmowane na zebraniach,

  - projekt uchwał przygotowuje dyrektor szkoły,

  - uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

    członków,

  - teksty uchwał są umieszczane w księdze uchwał jako załącznik do protokołu

 

§ 22

1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

3.1 występowanie do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły,

3.2 inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły,

3.3 gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły,

3.4 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo -  profilaktycznego szkoły,

3.5 opiniowanie projektu statutu szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć, opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego, projektu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, projektu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

3.6 wyrażanie opinii w sprawie dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego,

3.7 opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 23

W szkole działa Samorząd Uczniowski.

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół    uczniów.

3. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

4. Samorząd może przedstawić dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich, jak:

4.1 prawo do zapoznania z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianym wymaganiami,

4.2 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4.3 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4.4 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnym potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

4.5 prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,

4.6 prawo do wnioskowania o zmianę wychowawcy klasy,

4.7 prawo do dysponowania funduszami będącymi własnością samorządu.

5. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu (Rada Wolontariatu), który wyłania ze swojego składu Samorząd Uczniowski.

6.Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7. Strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje ustala Samorząd Uczniowski w regulaminie.

8. Po rocznym aktywnym działaniu w wolontariacie szkolnym uczeń uzyskuje wpis na świadectwie szkolnym: aktywnie działał w szkolnym wolontariacie. Udział w jednorazowych akcjach charytatywnych nie jest podstawą do uzyskania takiego wpisu na świadectwie.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady sprawowania opieki nad uczniami

§ 24

Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele i opiekunowie tych zajęć, natomiast uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych i innych pomieszczeniach szkolnych.

§ 25

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz porządku na terenie szkoły nauczyciele pełnią dyżury według ustalonego harmonogramu i regulaminu.

§ 26

Podczas wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych oraz podczas innych zajęć organizowanych poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie za zgodą dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27

W przypadkach losowych dyrektor szkoły organizuje pomoc wychowawczą lub materialną zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej.

 

§ 28

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli – wychowawcy.

2. Zasadą jest ciągłość pracy wychowawczej w klasach I – III i IV – VIII.

3. Możliwa jest zmiana nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy na umotywowany wniosek samego wychowawcy, Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek samorządu klasowego i bezwzględnej większości rodziców uczniów w danej klasie.

4. Dyrektor szkoły uwzględnia wniosek i dokonuje zmiany wychowawcy w wypadku:

4.1 częstej nieobecności nauczyciela w pracy,

4.2 konfliktów między nauczycielem a uczniami i rodzicami,

4.3 naruszenia praw dziecka,

4.4 braku umiejętności współdziałania z zespołem klasowym,

4.5 innych ważnych przyczyn uniemożliwiających nauczycielowi skuteczną pracę wychowawczą.

ROZDZIAŁ VI

Współdziałanie organów szkoły

§ 29

Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.

§ 30

Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§ 31

Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych niniejszym statutem.

 

Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami

szkoły

§ 32

Organy szkoły zobowiązane są podejmować działania na rzecz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

§ 33

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami szkoły powołuje się w celu jego rozstrzygnięcia komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu.

 

 

§ 34

Zadaniem komisji jest wypracowanie, w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozstrzygnięcie sporu zgodnie z interesem szkoły.

§ 35

Jeżeli w ciągu co najmniej 2 tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu co najmniej 3 posiedzeń komisja nie wypracuje stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny lub organowi prowadzącemu szkołę w zależności od przedmiotu sporu.

ROZDZIAŁ VII

Organizacja pracy  szkoły

§ 36

1. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

3. Decyzję o zmianie niektórych dni pracy i ich odpracowaniu w wyznaczone soboty podejmuje dyrektor w porozumieniu z innymi organami szkoły i za zgodą organu prowadzącego.

4. W dniach, o których mowa w § 25 ust. 13, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i informuje rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

§ 37

Dyrektor szkoły sporządza do 30 kwietnia arkusz organizacyjny, w którym określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami, uwzględniając szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Zamieszcza tam w szczególności: liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i innych, oraz źródła ich finansowania. W tym zakresie projekt arkusza jest konsultowany z organem prowadzącym i Radą Rodziców oraz opiniowany przez Radę Pedagogiczną ze szczególnym uwzględnieniem przydziału godzin do dyspozycji dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

 

 

§ 38

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie zajęć realizują na danym etapie kształcenia zajęcia edukacyjne, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, które w całości uwzględniono w programach nauczania.

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony i zatwierdzony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, zaś rodzaj i czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 39

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są:

1.1 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

1.2 Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego, innego niż język obcy nowożytny, nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

1.3 Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3.1 W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału, klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba przekracza 25 uczniów.

3.2 Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, jednakże liczba uczniów może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

3.3 Jeżeli liczba uczniów w oddziale I-III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta- nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

3.4 Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego

4. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje na początku roku szkolnego podziału na grupy, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub realizacja programu przedmiotu, po wcześniejszym zatwierdzeniu w arkuszu organizacyjnym lub w szczególnych przypadkach po zatwierdzeniu aneksu.

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, zajęć komputerowych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących         12 – 26 uczniów w miarę możliwości osobno dla dziewcząt i chłopców.

§ 40

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 41

Stołówka szkolna – postanowienia ogólne

 

1. W szkole funkcjonuje stołówka.

2. Celem działalności stołówki jest:

  2.1 zapewnienie uczniom możliwości spożycia w stołówce szkolnej jednodaniowego posiłku obiadowego,

  2.2 odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły wraz z Radą Rodziców.

  3. Dokumentacja stołówki obejmuje:

3.1dziennik żywieniowy,

3.2 dekadowy jadłospis opracowany przez kucharza, intendenta i pielęgniarkę,

3.3 wykaz osób korzystających z dożywiania za pełną odpłatnością i osób dofinansowywanych częściowo lub całkowicie,

3.4 kartoteki materiałowe,

3.5 dokumentację materiałowo – finansową stołówki.

§ 42

Świetlica szkolna – postanowienia ogólne

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

2. Zadania wychowawców świetlicy określa dyrektor szkoły z uwzględnieniem:

2.1 organizowania pomocy w nauce, tworzenia warunków do nauki własnej, przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej,

2.2 organizowania gier i zabaw ruchowych oraz innych form zajęć na świeżym powietrzu,

2.3 ujawniania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

2.4 upowszechniania higienicznego trybu życia i kultury zdrowotnej, rozwijania samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej,

2.5 współdziałania z nauczycielami, rodzicami i innymi instytucjami.

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów.

4. Zajęcia w świetlicy podporządkowane są regulaminowi świetlicy zatwierdzonemu przez dyrektora szkoły.

 

§ 43

Biblioteka szkolna  -  postanowienia ogólne

 

 1. W szkole działa biblioteka, oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Z biblioteki mogą korzystać :

2.1 uczniowie

2.2   nauczyciele i pracownicy szkoły

2.3 rodzice uczniów.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2.  Biblioteka gospodaruje bezpłatnymi podręcznikami i materiałami edukacyjnymi, z uwzględnieniem materiałów dostosowanych do szczególnych potrzeb uczniów.
 3. Zasady korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych w trzyletnim cyklu użytkowania:

5.1 Dyrektor Szkoły dokonuje zakupu wybranych podręczników i pomocy dydaktycznych i przekazuje je do biblioteki szkolnej;

5.2  podręczniki nie stanowią majątku biblioteki i nie podlegają takiej ewidencji jak zbiory biblioteczne;

5.3  nauczyciel bibliotekarz wpisuje podręczniki do utworzonej na potrzeby zbiorów z dotacji celowej księgi podręczników;

5.4  ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne rocznego użytku nie są ewidencjonowane i nie są przechowywane w bibliotece szkolnej;

5.5  udostępnianie podręczników odbywa się w porozumieniu z wychowawcami klas;

5.6  uczniowie wypożyczają podręczniki klasami, podpisują je imieniem i nazwiskiem, dodając rok szkolny i klasę;

5.7  w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, po zwrocie kosztów przez rodziców Dyrektor Szkoły zamawia nowy podręcznik;

5.8  w czerwcu każdego roku nauczyciele – wychowawcy wraz z nauczycielem bibliotekarzem gromadzą odebrane od uczniów podręczniki w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu;

5.9 uczniowie odchodzący ze Szkoły rozliczają się z biblioteką szkolną.

 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 2.  Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, którego zadania w tym zakresie to:

7.1  zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia, warunkującego prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

7.2  zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli bibliotekarzy,

7.3  zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki,

7.4  zatwierdzanie regulaminu biblioteki i godzin pracy  tak, by były dostosowane do zajęć szkolnych,

7.5  zarządzanie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika.

 

Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

 

5. Biblioteka szkolna:

1) służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

3) uczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

4) przysposabia uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,

5) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zbiory na zajęciach z uczniami,

6) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

7) pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

8) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,

9) współpracuje z innymi bibliotekami m.in. organizuje wycieczki szkolne do innych bibliotek. 

6.   Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1) Praca Pedagogiczna:

1.2  udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem pracy biblioteki,

      1.3 udzielanie informacji,

1.4 poradnictwo w doborze lektury, pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań czytelniczych,

                  1.5 pozyskiwanie informacji nt. potrzeb czytelniczych,

                  1.6 udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych   oraz wyrabianie nawyku ich poszanowania,

1.7  prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

1.8  udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

                   1.9 pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno- wychowawczych związanych książką i innymi źródłami informacji,

            1.10 informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów.

2) Prace organizacyjno- techniczne:

2.1 opracowanie Regulaminu pracy biblioteki,

2.2 prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

2.2 gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,

2.4 selekcja zbiorów,

            2.5  prowadzenie warsztatu informacyjnego,

2.6      dbanie o prawidłowe korzystanie przez użytkowników ze zbiorów biblioteki ICIM,

          2.7 opracowanie sprawozdań  z pracy biblioteki zawierających oceny czytelnictwa.

3) Inne obowiązki i uprawnienia nauczyciela bibliotekarza:

3.1  odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

3.2  uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

3.3  współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w zakresie:

 • pomocy w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
 • przekazywanie i analizowanie informacji o stanie czytelnictwa;
 •  uzgadnianie zakupu książek i materiałów multimedialnych;
 •  współudział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, konkursów;
 •  wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                        3.4  współpraca z rodzicami obejmująca:

 •  pomoc w doborze literatury i materiałów edukacyjnych, szczególnie z zakresu wiedzy pedagogicznej;
 • poradnictwo w zakresie doboru literatury dziecięcej;
 •  wypożyczanie książek;
 • informowanie rodziców o stanie czytelnictwa dziecka;
 • współudział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, konkursów bibliotecznych,

 

 

      3.5     współpraca z innymi bibliotekami w zakresie:

 •  wymiany wiedzy i doświadczenia mającej na celu podjęcie działań służących rozbudzeniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów;
 • wymiany informacji na temat zasobów bibliotecznych, diagnozy potrzeb i konsultowania zakupów;
 • podejmowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną m.in. poprzez uczestnictwo uczniów w spotkaniach autorskich, wystawach, konkursach.

 

                                                   Organizacja biblioteki szkolnej

7. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym wydzielone jest miejsce na czytelnię i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

8. Dokumentacja biblioteki obejmuje:

8.1  karty czytelników, karty książek;

8.2  katalog zbiorów /rzeczowy i alfabetyczny/;

8.3  księgi inwentarzowe;

8.4  dziennik biblioteki szkolnej.

9. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

10. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.  Godziny otwarcia biblioteki ustala się tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.

11. Strukturę zbiorów determinują: typ szkoły (gimnazjum), zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek.

12. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.  Podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły. Propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

14. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin wewnętrzny biblioteki.

§ 44

 

                                                 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1.W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

2.Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog, logopeda i inni specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje.

5.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

- ucznia,

- rodziców ucznia,

- nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniami,

- poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

- pomocy nauczyciela.

6.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia,

- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,

- porad i konsultacji.

7.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8.Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dla ucznia ustala dyrektor.

9.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotu.

10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotu.

11.Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele specjaliści, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

12.Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa – 60 minut.

13.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując dla ucznia łączny czas tych zajęć.

14.Dyrektor tworzy zespół dla ucznia:

14.1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

14.2 dla ucznia u którego rozpoznano zainteresowania i uzdolnienia.

14.3 nauczyciel, wychowawca, specjalista informuje niezwłocznie dyrektora szkoły o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia.

15.Pracę zespołów koordynuje pedagog.

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 45

1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za  jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli przedmiotów należy:

2.1 w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2.2 wybór i rzetelne realizowanie programu nauczania, wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

2.3 przestrzeganie zasad oceniania przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

2.4 zapoznanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego z wymaganiami programowymi,

2.5 poznanie osobowości ucznia, jego warunków życia i zdrowia,

2.6 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności, niepowodzeń szkolnych oraz działanie w kierunku dalszego rozwoju uczniów,

2.7 systematyczne informowanie rodziców dziecka o postępach w nauce poprzez wpis ocen do dzienniczków uczniowskich,

2.8 udział w spotkaniach z rodzicami,

2.9 systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

2.10 stała troska o warsztat pracy, wzbogacanie wyposażenia pracowni w nowe pomoce dydaktyczne, dbałość o nie,

2.11 pełnienie dyżurów wg ustalonego grafiku,

2.12 korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony instytucji oświatowych, dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej,

2.13 nauczyciel uczący w oddziale przedszkolnym przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

2.14 nauczyciele realizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

                                                       § 46

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, nauczyciele danego przedmiotu, bloku przedmiotów mogą  tworzyć zespoły nauczycielskie. Do zadań zespołu należy:

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

- pomoc dla początkujących nauczycieli,

- opracowanie narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły,

- opiniowanie opracowanych przez nauczycieli programów autorskich, innowacyjnych i programu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

- organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów

2. uchylony2

3. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4. Obowiązki nauczyciela specjalisty wspomagającego rozwój dziecka z orzeczeniem z państwowej poradni psychologiczno- pedagogicznej:

- zapoznanie się z orzeczeniem oraz sformułowanie i przedłożenie IPET,

- prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych,

- informowanie o postępach i trudnościach, jakie napotkał podczas zajęć

-  prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie;

-  prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi,

 -  uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,

-  udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

5. Obowiązki asystenta nauczyciela i pomocy nauczyciela:

- wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

- wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne,

- pomoc w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki,

- opieka nad uczniami w  trakcie ich wyjścia z sali, np. do pielęgniarki, toalety,

- sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek i wyjść klasowych,

- wspieranie uczniów w czynnościach  samoobsługowych

6. Do obowiązków nauczycieli należy również przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla uczniów klas VIII kończących szkołę podstawową.

 

§ 47

 

W szkole mogą działać także komisje, których celem jest realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, a w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów, pracowniczymi sprawami socjalnymi, zabezpieczeniem mienia szkoły.

 

 

§ 48

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu spośród nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. Zadaniem wychowawcy jest:

2.1 sprawowanie opieki wychowawczej dostosowanej do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły,

2.2 tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2.3 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,

2.4 prowadzenie określonej przepisami dokumentacji wychowawczej,

2.5 otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia,

2.6 utrzymywanie kontaktu z rodzicami, informowanie o postępach w nauce i zagrożeniu promocji.

3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

3.1  otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

3.2 wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

3.3 planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3.4  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji  wychowawcy;                  3.5  zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów;                                                                                                            4.  Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także  wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu  napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie  indywidualnej opieki;

 5.  Utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:

 5.1  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

 5.2  włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;

 6.  Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi  kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych  oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.     

7. Wychowawca organizuje spotkania z rodzicami w terminach ustalonych przez Dyrektora. 8. Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole na pierwszym zebraniu we wrześniu (daty spotkań z rodzicami umieszczone są na stronie internetowej Szkoły).

9. W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący  wychowawcami. 

10. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem oddziału.

11. Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący zespołu.

12. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:  

1) współpracę przy tworzeniu i realizacji planów wychowawczych;

2) wsparcie i konsultacje pedagogiczne;

3) samokształcenie zawodowe i rozwój osobisty wychowawców;

4) semestralną analizę sytuacji wychowawczych oraz ocen za zachowanie ucznia

§ 49

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1.rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3.  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4.  podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5. wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej;

6.  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

7. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8.   współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły;

9.   badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych;

10.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej;

11.badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im ;

12. współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

13. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;

14.   przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich;

15. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;

16. współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;

17. współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;

18.  współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich;

19.  prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

 • roczny plan pracy,
 • dziennik pracy,
 • ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
 • inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.

§ 50

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opatowie przez:

1.1 kontakty pracowników poradni z nauczycielami i dziećmi, oraz prowadzenie zajęć na terenie szkoły.

1.2 wydawanie skierowań i zachęcanie rodziców przez wychowawców do kontaktu                         z poradnią i brania udziału w badaniach i zajęciach.

1.3 wspólne rozwiązywanie problemów jednostkowych i szerszych dot. patologii i innych problemów wymagających pomocy psychologa, pedagoga bądź logopedy.

2. Szkoła współpracuje z Sądem – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie, szczególnie z kuratorami sądowymi dla zapobiegania niepowodzeniom i pomocy dzieciom z rodzin patologicznych.

ROZDZIAŁ IX

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie

 

§ 51

 

1.Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady:

1.1oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

1.2 przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 

 

 

§ 52

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz form

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Statu Szkoły Podstawowej w Sadowiu
Data utworzenia:2018-03-07
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Kasprzyk
Dokument wyświetlono:531
Rejestr zmian: