Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

27-580 Sadowie

Sadowie 94

Tel: 015 869-24-03

Przejdź do strony głównej

Piątek, 23 kwietnia 2021

Zapytania ofertowe "Zakup paliwa - oleju napędowego ON do Gimbusa szkolnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Sadowiu"

Sadowie 24.11.2020r

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Sadowiu

27-580 Sadowie

Sadowie 94

Tel./fax 15 8692 403

Mail: szkolysad@wp.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty na „Zakup paliwa – oleju napędowego ON do Gimbusa szkolnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Sadowiu”

 

II. Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie nie podlega Przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy /Dz. U. z 2019r poz. 1843/ ze względu na wartość zamówienia poniżej 30 000 euro.

Zamawiający – Szkoła Podstawowa w Sadowiu, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

 

III. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa – oleju napędowego ON dla Szkoły Podstawowej w Sadowiu w ilości około 6.983,00 litrów rocznie.

Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

 

IV. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

V. Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli oraz oświadczeniem wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych należy złożyć w siedzibie szkoły/ przesłać na w/w adres lub fax-em/ z podaniem ceny jednostkowej brutto za 
1 litr paliwa ON obowiązujących na dystrybutorze Oferenta w dniach 24, 27 listopada 2020r.,
01 grudnia 2020r.

Termin składania ofert do dnia 10 grudnia 2020r. do godziny 13.00.

 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Szkoły Podstawowej w Sadowiu i jego następstw prawnych o zawarcie umowy i zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcie umowy z wybranym oferentem.

 

VI. Ceny brutto oferty musi być podana w PLN.

Sposób oceny oferty:

Średnia cena z trzech dni /tj. 24,27.11.2020r. 01.12.2020r./

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN.

 

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, który przedstawi najniższą cenę z uwzględnieniem kosztów dojazdu Gimbusa do dystrybutora stacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zapytania ofertowe "Zakup paliwa - oleju napędowego ON do Gimbusa szkolnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Sadowiu"
Data utworzenia:2020-11-25
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:45
Rejestr zmian: