Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Regulamin świetlicy.

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa w Sadowiu.


§1

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.


2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom  właściwej opieki, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, oraz dbanie o właściwy rozwój osobowości dziecka.


3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

- zapewnienie opieki po zajęciach lekcyjnych uczniom dojeżdżającym

- pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabianiu zadań domowych

- organizowanie gier i zabaw zgodnie z potrzebami uczniów

- tworzenie warunków dla rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień

- współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-  wychowawczych i profilaktyki szkoły

- rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej

- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

§2

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadowiu

- dojeżdżający do szkoły, którzy oczekują na bus szkolny po zajęciach lekcyjnych

- dzieci rodziców pracujących zawodowo, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom

- inni uczniowie na pisemną prośbę rodziców za zgodą wychowawcy świetlicy


2. Do świetlicy przyjmuje się uczniów:

- na prośbę rodziców/prawnych opiekunów

- na wniosek wychowawcy


3. Decyzję o przyjęciu ucznia do świetlicy podejmuje wychowawca świetlicy lub dyrektor szkoły.


4. Czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do faktycznych potrzeb uczniów dojeżdżających. Godziny pobytu ucznia w świetlicy określa się według planu zajęć tzn. uczeń przebywa na świetlicy po zakończonych zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych w danym oddziale/nie później niż do godziny 15.30 /.


5. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.


6. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.


§3

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w jednej grupie wychowawczej.


2. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.


3. Zajęcia swietlicowe mogą odbywać się :

-w świetlicy

-na sali gimnastycznej

-w bibliotece

-w salach lekcyjnych

-na placu zabaw

-poza szkołą (np.wycieczki)

§4

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.


2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§5

1. Świetlica prowadzi swą działalność w oparciu o plan pracy .


2. Plan pracy musi być zgodny z planami pracy szkoły oraz programem wychowawczym i programem profilaktyki.


§6

1. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy sprawuje wychowawca świetlicy.


§7

1.Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez:

- codzienny kontakt i rozmowy

- rozmowy telefoniczne

- rozmowy podczas zebrań z rodzicami/prawnymi opiekunami(w miarę potrzeb).


§8

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

- roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy

- dziennik zajęć

- karta zgłoszenia dziecka na świetlicę.