Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Stypendium szkolne 2018/19

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy  Sadowie. Wnioski w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy Sadowie w pok. Nr 5. W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do dnia 15 września 2018 roku.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy. UWAGA: Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych oraz studentom;
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sadowie.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły oraz wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2018 r.:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
  • odcinek renty, emerytury lub wypłaty alimentów,
 • decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,
 • zaświadczenie, oświadczenie lub decyzję Powiatowego Urzędy Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie, w związku z czym należy przedstawić oddzielne faktury/rachunki na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury/rachunki mogą być wystawiane na wnioskodawcę. Nie mogą być wystawiane na współmałżonka, który nie jest wnioskodawcą. Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień 2018 r. należy przedłożyć faktury z tego okresu. Do stypendium przyznanego na okres styczeń - czerwiec
2019 r. należy przedłożyć wyłącznie faktury wystawione w 2019 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Sadowie w godzinach pracy
w pokoju Nr 5 lub telefonicznie (15) 86 92 437 wew. 36.

                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Sadowie

                                                                                                                                                          (-) Marzena Urban–Żelazowska