Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu Gimnazjum im. ppłk Wł. Zwiejskiego ps. "Jaruga" Szkoła Podstawowa w Biskupiacach

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej

 im „Batalionów Chłopskich” w  Sadowiu

 

 

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugim, ale    i dla drugich”                                                                       

     Jan Paweł II

 

 

 

                                 

Procedura opracowywania  PW-PS

 

Akty prawne

I. Wprowadzenie

II. Cel główny i cele szczegółowe programu

III. Sylwetka absolwenta

IV. Analiza dotychczasowych działań szkoły

V. Konstruowanie strategii wychowawczo profilaktycznej szkoły.

( Treści wychowawczo- profilaktyczne dla klas 0-III i IV-VIII (tabela))

VI. Ewaluacja programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akty prawne

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 78,
  poz. 483, z późniejszymi zamianami).
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
  • Ustawa- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.
   (Dz.U. Nr 180, poz.1493).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej
   wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
   podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
   umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
   kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
   ogólnego dla szkoły policealnej na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
   informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku, w sprawie działalności
   wychowawczej i zapobiegawczej dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U.
   Nr 26, poz.226)
  • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700), zwana potocznie
   ustawą równościową.
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179
   poz. 1485)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (dz. U. 2015 poz. 875).
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   • Statut Szkoły Podstawowej

 

 

 

 

 

I. Wprowadzenie.

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Do licznych zadań szkoły we współczesnym świecie należy wychowanie młodego człowieka w taki sposób, aby w miarę swoich możliwości był przygotowany do życia w zgodzie                         z samym sobą, ludźmi i przyrodą.

            Wychowanie to proces wspierania ucznia w rozwoju angażując przy tym wychowawcę, jak i jego samego, którzy współdziałają w osiąganiu celów wychowania, czyli pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: dojrzałość fizyczna (związanej nie tylko z naturalnymi procesami rozwoju fizycznego, ale również z nabywaniem wiedzy             i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia), dojrzałość psychiczna, w tym emocjonalna i intelektualna (rozumiana jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie     i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat), dojrzałość społeczna polegająca na nabywaniu umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych      i systematycznego przygotowywania się do podejmowania nowych ról, dojrzałość duchowa (posiadanie konstruktywnego systemu wartości, poczucia sensu życia i istnienia człowieka).

Oprócz wychowania szkoła odpowiedzialna jest za profilaktykę, jako działanie konieczne, bez której szkoła staje się środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów i personelu pedagogicznego oraz administracyjnego.

Koncepcja profilaktyki według Zbigniewa B. Gasia zakłada, że „profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

- wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; budowanie odporności i konstruktywnej zaradności;

- ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

- inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu”.

Głównym celem profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie negatywnym zjawiskom oraz ochrona ucznia przed zagrożeniami rozwoju, zaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka, pomoc w realizowaniu celów rozwojowych i uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Działania profilaktyczne tradycyjnie w literaturze (za Zbigniewem B. Gasiem) dzielą się na trzy poziomy :

Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub profilaktyka uniwersalna) kierowane są do tych wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich
w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie i życie.

Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub profilaktyka selektywna) kierowane są do osób, w których rozwoju lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.

Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub profilaktyka skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność,
a teraz wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia, które pomoże im
w readaptacji i uchroni przed nawrotem trudności.

Najważniejsze, co łączy wychowanie i profilaktykę to aspekt wartości i norm,
w nawiązaniu, do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm uczeń zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo, że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla uczniów zrozumiałe. Szkoła w procesie wychowania i profilaktyki współpracuje ściśle z rodziną dziecka oraz instytucjami zewnętrznymi.

            Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły skierowany jest do rodziców, uczniów oraz nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych placówki.

W Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
wyszczególniono treści wychowawczo- profilaktyczne podzielone na obszary: zdrowie- edukacja zdrowotna, relacje- kształtowanie postaw społecznych, kultura- wartości, normy, wzory zachowań, bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić, że działania szkoły należy ukierunkować na wspie­ranie czynników chroniących – zarówno poprzez rozwijanie zasobów wewnętrznych, jak ze­wnętrznych, co wzmocni odporność uczniów na działanie czynników ryzyka.

 

II. Cel główny programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.

Wychowanie do dojrzałej i odpowiedzialnej dorosłości zbudowanej na fundamencie wartości.

Cele szczegółowe:

 • Zdiagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne
  i emocjonalne uczniów oraz podjęcie działań mających na celu eliminowanie tych problemów, zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym.
 • Zmotywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
 • Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów, m.in. przez zajęcia pozalekcyjne.
 • Wspieranie uczniów rozpoczynających naukę w szkole.
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole.
 • Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce.
 • Promowanie zdrowego trybu życia oraz dbanie o higienę osobistą.
 • Zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 • Zapobieganie uzależnieniom i zagrożeniom wśród uczniów, dostarczając im wiedzy i informacji gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc.
 • Wskazanie uczniom konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem
  w sytuacjach trudnych.
 • Ukazanie uczniom drogi zmierzającej do wzrostu samoakceptacji i zadowolenia
  z siebie.
 • Zbudowanie świadomości i wykształcenie postawy uwrażliwiającej na wszelkie przejawy dyskryminacji, szerzenie idei wolontariatu, tolerancji, równości, szacunku.
 • Zaangażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju uczniów i dążenie do przyjęcia wspólnej wizji wychowania.
 • Podtrzymywanie więzi z absolwentami szkoły.

III. Sylwetka absolwenta.

Uczeń kończący klasę III

w sferze fizycznej:

- potrafi zadbać o swoje zdrowie fizyczne,

- przyswoił sobie wiedzę na temat racjonalnego odżywiania,

- dba o higienę osobistą,

w sferze psychicznej:

a). emocjonalnej:

- szanuje uczucia i pracę innych,

- zauważa potrzeby innych i wspiera osoby potrzebujące pomocy,

- umie nazwać swoje uczucia i wyrażać je we właściwy sposób,

- potrafi odróżnić zachowanie dobre od złego,

- stosuje zwroty grzecznościowe w codziennych kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

b). intelektualnej:

- aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,

- punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz zajęcia dodatkowe,

- starannie odrabia prace domowe i sumiennie wypełnia powierzone mu obowiązki,

- rozwija swoje zainteresowania,

- bierze udział w zajęciach dodatkowych, konkursach organizowanych przez szkołę
i poza szkołą,

- dostrzega potrzebę uczenia się jako konieczność rozwijania własnych talentów,

- jest pomysłowy i twórczy,

- uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,

w sferze społecznej, w tym kulturowej:

- zgodnie współpracuje z innymi ludźmi,

- dba o estetykę swojego miejsca pracy i zabawy,

- dba o wspólne przybory, zabawki i pomoce dydaktyczne (szanuje cudzą własność),

- stosuje się do panujących w klasie i szkole zasad,

- umie przyznać się do błędów i ponieść konsekwencje swego zachowania,

- wykazuje gotowość do uczestniczenia w kulturze, w tym m.in. docenia dorobek kultury polskiej; chętnie korzysta z dóbr kultury, chodzi m.in. do teatru, kina, na wystawy,

w sferze duchowej, w tym religijnej:

- odróżnia dobro od zła,

- dostrzega piękno w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie,

- szanuje religię, kulturę, tradycję własną i innych,

- jest ciekawy świata i ludzi,

- ma poczucie własnej wartości,

- potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych,

- okazuje szacunek i wdzięczność wobec rodziców,

w sferze patriotycznej:

- dba o piękno mowy ojczystej,

- zna daty ważnych świąt narodowych,

- zna symbole narodowe swojego kraju,

- umie zaśpiewać hymn państwowy,

- zna historię swojego miasta,

- zna kilka ważniejszych legend związanych z historią swojego kraju i regionu,

- jest dumny z tego, że jest Polakiem i uczniem swojej szkoły,

Uczeń kończący Szkołę Podstawową:

w sferze fizycznej:

- potrafi aktywnie spędzać wolny czas,

- troszczy się o dobrostan fizyczny swój i najbliższych,

- potrafi zaplanować i zorganizować  wypoczynek i rekreację,

- ma świadome i negatywne podejście wobec używek i uzależnień,

- dba o schludny wygląd,

w sferze psychicznej:

a). emocjonalnej:

- rozpoznaje swoje emocje i  potrafi nimi kierować,

- szanuje swoją osobę i dba o innych,

- potrafi radzić sobie ze stresem,

- jest odpowiedzialny za siebie i innych,

- jest asertywny wobec innych,

- umie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,

- potrafi odróżnić dobro od zła, dokonać właściwego wyboru wartości i odczuwa zadowolenie z dokonanego wyboru wartości wyższej,

b). intelektualnej:

-  posiada rzetelne wykształcenie i szacunek do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności,

- wykorzystuje własne talenty i możliwości,

- dba o znajomość języków obcych  i umiejętność posługiwania się technologią

informacyjną,

- jest przygotowany do samokształcenia i planowania własnego rozwoju,

- posiada umiejętność krytycznego myślenia,

-  jest odpowiedzialny,

- jest samodzielny i kreatywny w  podejściu do rożnych  zadań życiowych,

w sferze społecznej, w tym kulturowej:

-  jest bezinteresowny, empatyczny, altruistyczny,

- umie współpracować w zespole,

- jest aktywny społecznie,

- potrafi odpowiednio zareagować w sytuacji sukcesu i porażki,

- aktywnie uczestniczy w rożnych formach  kultury,

- potrafi wyrazić własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką,

-  chętnie  poznaje ojczysty kraj, własny region i jego tradycje,

w sferze duchowej, w tym religijnej:

- ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,

- okazuje szacunek i wdzięczność wobec rodziców,

- jest człowiekiem otwartym na wartości wyższe, odróżnia dobro od zła, potrafi dokonać właściwego wyboru wartości i odczuwa zadowolenie z dokonanego wyboru wartości wyższej,

- dostrzega piękno w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie,

- szanuje religię, kulturę, tradycję własną i innych,

- jest ciekawy świata i ludzi, ma określone zainteresowania oraz rozwija własną
wyobraźnię,

- ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,

- potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych,

- umie z godnością przyjmować porażki,

w sferze patriotycznej :

- szanuje symbole i tradycje narodowe, właściwie zachowuje się w miejscach pamięci
narodowej i podczas uroczystości państwowych,

- pielęgnuje tradycje narodowe rozumiejąc sens obchodzenia świąt narodowych poprzez udział w samorządności szkolnej przygotowuje się do przyjęcia postawy
obywatelskiej w życiu dorosłym,

- czuje się częścią wspólnoty lokalnej swojego miasta i uczestniczy w jej życiu, zna
historię swojego kraju i sylwetki osób zasłużonych dla Polski,

- świadomie uczestniczy w uroczystościach szkolnych stanowiących tradycję placówki,

- zna geografię i niektóre tradycje regionów Polski,

- jest świadom przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska
lokalnego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Analiza dotychczasowych działań szkoły

 W wyniku diagnozy oraz ewaluacji programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki wyłoniono następujące obszary problemów:

-brak motywacji do nauki (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli, pedagoga)

- niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń (rozmowy                  z rodzicami, spostrzeżenia wychowawców, pedagoga)

- w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne i dyscyplina na lekcji ( analiza wpisów nauczycieli do dziennika lekcyjnego)

- niewystarczająca kontrola rodziców nad ilością czasu spędzanego „w sieci” i czasu przeznaczonego na naukę (rozmowy z rodzicami, spostrzeżenia nauczycieli i pedagoga, analiza ocen uczniów)

 

V. Konstruowanie strategii wychowawczo profilaktycznej szkoły.

( Treści wychowawczo- profilaktyczne dla klas 0-III i IV-VIII (tabela))

VI. Ewaluacja programu

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły może wymagać zmian, modyfikacji
i korekt, dla ich wprowadzenia niezbędna jest ocena jego jakości, która jest możliwa tylko dzięki działaniom ewaluacyjnym.

Ewaluacja oznacza systematyczne gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych
działań, w celu wykorzystania ich do modyfikacji i podwyższenia skuteczności przyszłych działań.

Sposoby ewaluacji:

- obserwacja i analiza zachowania uczniów

- obserwacja postępów w nauce

- frekwencja na zajęciach

Narzędzia ewaluacji - do wyboru

- ankieta, obserwacja, analiza dokumentacji szkolnej, wywiad,

Program wychowawczo- profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji  w ciągu roku szkolnego i weryfikowany według potrzeb- ma charakter otwarty.

Ewaluację prowadzić będzie Zespół ds. Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.

 

Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach 0–III

 

Obszar

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Terminy

Zdrowie (Edukacja zdrowotna)

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka

- Wyrabianie nawyków zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia

- Organizowanie zabaw ruchowych w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu

- Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez codzienne ćwiczenia, wycieczki piesze po okolicy.

- Udział w szkolnym dniu sportu

- Wyjazdy na basen, nauka pływania, zawody sportowe, nauka jazdy na nartach

- Stosowanie wymagań dotyczących higieny osobistej, czystości wokół siebie, w plecaku, kultury korzystania z urządzeń sanitarnych

- Rozumienie konieczności spożywania urozmaiconych posiłków, dużej ilości warzyw i owoców

- Udział w grach i zabawach sportowych

- Pogadanka „ Czy wiesz co jesz? Fast foody niszczą zdrowie”

- Udział w programie „ Szklanka mleka”             i „Owoce w szkole”

- Udział w akcji „Dzień zdrowego śniadania”

- Udział w akcji szczotkowania zębów – fluoryzacja

- Prawidłowe noszenie tornistra.

- Dbanie o prawidłową postawę podczas pracy przy stoliku

- Ubieranie się odpowiednio do pogody

- Oglądanie ilustracji, filmów, na temat degradacji naszego środowiska – lasów, wód, powietrza.

- Udział w uroczystościach (zajęciach)

o tematyce ekologicznej

- Ukwiecamy naszą klasę - tworzymy kącik zieleni

- Pielęgnowanie roślin w klasie

- Udział w obchodach Dnia Ziemi

- Udział w akcji „ Sprzątanie świata”

- Udział w programie Koprzywianki

- Współpraca z Nadleśnictwem Łagów

- Realizacja programu edukacyjnego : Czyste powietrze wokół nas”

Wychowawca,

nauczyciele wychowania fizycznego,

dyrekcja

Wychowawcy, rodzice, dyrekcja, pielęgniarka szkolna, nauczyciele

Wychowawcy, dyrekcja

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Relacje

(Kształtowanie postaw społecznych)

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania własnego zachowania i innych ludzi;

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

• kształtowanie postaw prospołecznych; rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,

 

 

• kształcenie postawy twórczej, rozbudzanie i kształtowanie wartości estetycznych; wspieranie rozwoju uczniów zdolnych

• wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci

• kształtowanie świadomości życia w rodzinie i poczucia przynależności do niej.

- Udział dzieci w różnorodnych kółkach

zainteresowań, zawodach sportowych

- Wspólne rozwiązywanie zadań  i problemów, otaczanie opieka dzieci nieśmiałych i niezaradnych

- Pogadanka na temat „ Dobry kolega –jaki jest, jakim powinien być”

- Rozwijanie ducha tolerancji, poszanowania praw i godności własnej i innych

- Przeciwdziałanie agresji, unikanie sytuacji   konfliktowych

- Rozpoznawanie i nazywanie emocji,

- Lekcje z wychowawcą

- Spotkania z pedagogiem

- Udział w akcjach charytatywnych                   i działaniach o charakterze wolontariatu „Szkoło pomóż i ty”; zbiórka żywności, WOŚP, zbiórka nakrętek, góra grosza, szlachetna paczka,

- Zbiórka zużytych baterii, telefonów

komórkowych

- Udział w wyjazdach do galerii, teatru, BWA,

- Udział uczniów w szkolnym pokazie talentów.

- Udział w konkursach recytatorskich

- Udział w rozgrywkach, turniejach    sportowych

- Udział w konkursach plastycznych,

literackich lub konkursach przedmiotowych

- Udział w uroczystościach szkolnych

- Nagradzanie uczestników konkursów

i zawodów oraz promowanie ich osiągnięć edukacyjnych, sportowych i artystycznych

-  Kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania psychologiczno-pedagogiczne do poradni

- Objęcie uczniów różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Pomaganie uczniom w odrabianiu prac

domowych w świetlicy szkolnej

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej

- Stosowanie wzmocnień pozytywnych, jako zachęty do pokonywania trudności

- Rozmowa na temat życia w rodzinie –

 rodzice, rodzeństwo, dziadkowie; wykonywanie portretów, albumów.

- Tradycje i zwyczaje w moim domu

rodzinnym.

- Rozmowa na temat Moja rola w przygotowaniu uroczystości rodzinnych

- Organizowanie uroczystości z udziałem

najbliższych – Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka

Wychowawcy, rodzice

Wychowawcy, pedagog szkolny,

Wychowawca, pedagog szkolny

Dyrekcja, wychowawcy, pedagog szkolny, SU i SKW

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, rada rodziców

Wychowawca, pedagog szkolny

Wychowawca

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wg potrzeb

Cały rok szkolny

Kultura

(Wartości, normy, wzory zachowań)

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze,  poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

• przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

•  kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

Poznanie historii naszej szkoły i Ojczyzny; wyrabianie szacunku dla języka polskiego

•poznawanie historii, tradycji rodzinnej miejscowości, gminy, regionu

- Egzekwowanie zwrotów grzecznościowych

- Wyrabianie nawyku kulturalnego

zachowania się w szkole, domu i innych

miejscach

- Dostrzeganie i docenianie prawidłowych  zachowań

- Życzliwość na co dzień –wiemy jak się  zachować w środkach komunikacji publicznej, instytucjach użyteczności społecznej (pogadanki, scenki dramowe)

- Udział w uroczystościach szkolnych

- Organizowanie uroczystości klasowych

- Organizowanie wyjazdów na wycieczki szkolne, do kina, ośrodków kultury i sztuki

- Pogadanka z wychowawcą na temat pracy zawodowej moich rodziców i innych członków rodziny

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

- Oglądanie kronik, zdjęć, albumów,

- Poznanie historii i tradycji szkoły

- Udział uczniów w apelach uroczystościach szkolnych, poświęconych wydarzeniom       z historii Polski.

- Poznanie dawnych stolic Polski oraz obecnej stolicy Polski

- Odwiedzanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

- Zapoznanie uczniów z godłem, hymnem i barwami narodowymi.

- Nauka hymnu narodowego

- Zachowanie odpowiedniej postawy podczas słuchania i śpiewania hymnu.

- Przestrzeganie ceremoniału szkolnego.

- Czynny udział w Tygodniu Języka Polskiego

- Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy.

- Tradycje ludowe naszego regionu.

- Wykonywanie albumów fotograficznych

i plastycznych mówiących o pięknie

naszego krajobrazu.

- Organizowanie wycieczek do Opatowa, Krzemionek Opatowskich, Sandomierza,

w Góry Świętokrzyskie.

Wychowawcy, rodzice

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele,

SU

           

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny, wg potrzeb

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Bezpieczeństwo

(Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

• kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

• zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacji występowania przemocy i agresji wśród rówieśników, znęcania;

 uświadamianie uczniom konsekwencji swoich niewłaściwych zachowań;

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i doradców metodycznych

- Przypomnienie zasad zachowania się w szkole, zwrócenie uwagi na poszanowanie sprzętu klasowego i szkolnego, uczenie odpowiedzialności za klasę, stolik, krzesło

- Omówienie obowiązków dyżurnego i rzetelne wywiązywanie się z nich

- Ustalenie kryteriów oceny z zachowania oraz sposobu nagradzania i karania

- Zajęcia lekcyjne na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu

- Dzień Bezpiecznego Internetu

-   Zapoznanie i przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego.

- Praktyczna nauka przechodzenie przez

jezdnię – wycieczka

- Improwizowanie ruchu drogowego – zabawy ruchowe

- Organizowanie w miarę potrzeb spotkań

z policjantem.

- Wykonywanie prac plastycznych związanych z bezpieczeństwem na drogach.

- Wykorzystywanie programów multimedialnych o zasadach ruchu drogowego

- Przypomnienie o właściwym zachowaniu się w szatni (staranne wieszanie ubrań i ustawianie obuwia)

- Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i na przerwach

- Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i na przerwach

- Uwrażliwienie na bezpieczeństwo w czasie zabaw

- Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych ( ferie, wakacje)

- Dyżury nauczycieli na korytarzach

- Opieka nad uczniami dojeżdżającymi

- Opieka nad uczniami podczas uroczystości, imprez, wycieczek szkolnych i wyjść

- Prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy

-Udział w akcji „ Całą Polska uczy ratować”

-Udział uczniów w konkursach plastycznych

- Przeprowadzenie próbnych ewakuacji           z budynku szkoły

- Określanie sytuacji i sposobu zawiadamiania dorosłych i odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi i wiarygodnego przekazywania informacji,

- Organizowanie spotkań z przedstawicielami odpowiednich instytucji.

- Rozmowy z wychowawcą, pedagogiem

- Spotkania ze specjalistami kurator sądowy, policjant

wychowawcy, nauczyciele

nauczyciele, pedagog, nauczyciel biblioteki

wychowawcy, dyrekcja

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, pedagog szkolny

Dyrekcja, wychowawcy , pedagog szkolny

Cały rok szkolny

luty

cały rok szkolny

Cały rok szkolny

wg potrzeb

 

Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII

 

Zdrowie (Edukacja zdrowotna)

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady w sytuacjach trudnych

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości.

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują; kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości np. świadomości mocnych i słabych stron, oceny własnych możliwości.

Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów oraz hierarchizacji zadań i ustalenia priorytetów.

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania                     z Internetu.

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy wolnej od uzależnień ( alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze,)

Zachęcanie do przyjmowania postaw proekologicznych.

Przekazanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Umożliwienie uczniom obcowania z przyrodą.

Spotkania z pedagogiem

Zajęcia z wychowawcą

Przeprowadzenie rozmów z uczniem mających trudności i jego rodzicem; np. skierowanie do PPP

Pogadanka Czy wiesz co jesz?

Udział w akcji „Dzień zdrowego śniadania”

Spotkania z pielęgniarką szkolną

Udział w szkolnym dniu sportu

Udział w grach i imprezach  sportowych

Kontynuacja programu „Szklanka mleka”

Kontynuacja programu „Owoce i warzywa w szkole”

Kontynuacja programu „Trzymaj formę”

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym: basen, rajdy piesze, nocowanie w szkole,

Autorefleksja ucznia

Rozmowy z wychowawcą, pedagogiem

Prowadzenie zajęć wdż

Spotkanie z pielęgniarką, dietetyczką.

Realizacja programu Trzymaj Formę

Wskazanie wartościowej lektury, filmu

Spotkanie z ciekawymi ludźmi

Aktywne formy spędzania czasu wolnego np. basen, gry terenowe

Realizacja projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, DBI

Zajęcia lekcyjne z pedagogiem szkolnym, przedstawicielem policji

Przygotowanie gazetek ściennych tematycznych

Konkurs plastyczny- Bezpieczny Internet

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem

Zajęcia z wychowawcą

Realizacja programów profilaktycznych pn. „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Aktywne formy spędzania czasu wolnego np. basen, wspinaczki, gry terenowe

Wykorzystanie treści zajęć edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach

Dbałość o środowisko naturalne

Udział w projekcie Koprzywianki: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej

Organizowanie wycieczek tematycznych.

Udział w akcji segregacji odpadów, zbiórka zużytych baterii, zbiórka makulatury, itp.

Udział w akcjach dokarmiania zwierząt w okresie zimowym

Współpraca z Nadleśnictwem Łagów

Działalność szkolnego koła LOP

Wychowawcy, pedagog szkolny

                        

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania fizycznego, dyrekcja

Wychowawcy, pedagog szkolny

Nauczyciele przedmiotu, pielęgniarka szkolna

Wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele

Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki

nauczyciel przedmiotu

Wychowawcy, pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

Dyrekcja, wychowawcy,

Dyrekcja, wychowawcy,

nauczyciele

Dyrekcja, wychowawcy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Styczeń/ luty

Cały rok szkolny

Kwiecień/ maj

Wrzesień

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Relacje

(Kształtowanie postaw społecznych)

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Zapoznanie z prawami dziecka.

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb, opinii, przekonań i poglądów

Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób(w tym osób niepełnosprawnych), postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej, odmienności poglądów.

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy
(samorząd uczniowski, kluby szkolne, wolontariat, drużyny sportowe).

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

Rozwijanie własnej kreatywności i odpowiedzialności za siebie i innych.

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, poprzez zjecie integrujące klasę np. wycieczki, rajdy, nocowanie w szkole, spotkania okazjonalne

- spotkania z pedagogiem

- zajęcia z wychowawcą

Dostarczenie rzetelnej wiedzy

Zajęcia z wychowawca, pedagogiem

Udział w akcjach  charytatywnych i działaniach na zasadzie wolontariatu: zbiórka żywności, szlachetna paczka, WOŚP

Samopomoc koleżeńska

Udział w akcjach organizowanych przez inne szkoły, fundacje, stowarzyszenia, instytucje

Zajęcia z wychowawcą

Projekcje filmów, pogadanki, wykłady warsztaty , literatura

Współpraca z SOSW w Niemienicach

Działalność Samorządu Uczniowskiego, Ligi Ochrony Przyrody, Szkolnego Klubu Wolontariatu, Młodzieżowej Rady Gminy, Szkolny Klub Sportowy, Polski Czerwony Krzyż, Szkolny Klub Szachowy.

Konkursy szkolne, apele, akademie

Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem.

Spotkania okazjonalne np. wigilia, mikołajki, dzień dziecka-rodziny

Zajęcia WDŻ

Organizowanie gier i turniejów pomiędzy uczniami z różnych dziedzin, Udział  w tematycznych konkursach wiedzy i umiejętności: Tydzień Kultury Języka Polskiego, Dzień Języków Obcych, Szkolny Pokaz Talentów.

Organizowanie kół zainteresowań- przedmiotowych, sportowych i artystycznych. 

Akademie szkolne

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny,

Wychowawca, pedagog szkolny

pedagog szkolny, SKU, SU, wychowawcy

Wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja

wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, pedagog szkolny, dyrekcja

Wychowawcy, nauczyciele przedmioty, pedagog szkolny, dyrekcja

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

cały rok szkolny

grudzień/styczeń

Wg potrzeb

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wg potrzeb

Kultura

(Wartości, normy, wzory zachowań)

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Promowanie właściwych zachowań zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

Uwrażliwienie na kwestie moralne: mówienie prawdy, sprawiedliwe traktowanie, pracowitość, odpowiedzialność, rzetelność i wytrwałość.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. Korzystanie z zasobów gminnej Książkodzielni.

Zorganizowanie „Roztańczonej przerwy”,

Organizowanie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych, wyjazdy do muzeum , teatru, kina, galerii, udział w różnorodnych zajęciach warsztatowych, np. Geopark, Centrum Leonarda Da Vinci, galeria BWA,

Działalność SU, SKS, LOP, SKW

Prezentacja własnego punktu widzenia i tolerowanie poglądów i przekonań innych ludzi.

Promowanie kultury osobistej na co dzień, podczas akademii, imprez szkolnych, w świetlicy, wycieczek do teatru, kina.

Stosowanie systemu nagród i kar dla uczniów,

Zajęcia z wychowawca , pedagogiem

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia na postawie Konwencji Praw Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Statutu Szkoły.

Projekcje filmów, pogadanki, warsztaty

Organizacja i aktywny udział w imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych

Czynny udział w obchodach świąt państwowych: Narodowe Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja,

Organizowanie wycieczek po regionie         i w miejsca historyczne

Zapoznanie z sylwetkami osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju.

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej, muzeów oraz do miejsc związanych z patronem szkoły.

Dzień