Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Regulamin zdalnego oceniania

Uczę się w domu – edukacja zdalna

Regulamin zdalnego oceniania

Szkoła Podstawowa w Sadowiu

 

 1. Uczeń regularnie sprawdza wiadomości  na stronie internetowej szkoły i komunikatorze messenger od nauczyciela.
 2. Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela (strona szkolna www.zssadowieszkolnastrona.pl – zakładka zdalne nauczanie )
 3. Uczeń zapisuje tematy lekcji wraz z datami w zeszycie przedmiotowym. Karty pracy wraz                  z rozwiązaniami wkleja bądź przepisuje do zeszytu pod bieżącym tematem lekcji, zgodnie           z poleceniami nauczyciela. Dopuszczalne jest gromadzenie kart pracy w przeznaczonych do tego celu papierowych teczkach (segregatorach) podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwy przedmiotu. Jest to traktowane jako  potwierdzenie jego obecności oraz pracy na zajęciach podczas zdalnego nauczania.
 4. Uczeń wykonuje wszystkie zadania, również quizy i testy samodzielnie oraz w podanym terminie  przesyła zadane prace do nauczyciela wykorzystując do tego dostępne dla niego środki telekomunikacji: messenger, e-mail, sms, mms. Wiadomości i prace podpisuje imieniem  i nazwiskiem.
 5. Uczeń stosuje się do komentarza nauczyciela oraz jego poleceń i wskazówek do pracy, czyta ze zrozumieniem polecenia i treść zadań.
 6. Uczeń stara się pracować systematycznie – nie odkłada wszystkich zadań na ostatnią chwilę.
 7. Na czas zdalnej nauki odstępuje się od oceny cząstkowej w skali od 1 do 6.

Ocenie podlegać będą:

- zaangażowanie ucznia,

- wkład własnej pracy,

- terminowość oddawania prac,

- aktywność, precyzja,

- poczucie odpowiedzialności i obowiązku

- motywacja wewnętrzna.

Szczegółowe zasady co do ilości  zgromadzonych kart pracy, zakresu treści podlegających ocenie  określa  indywidualnie nauczyciel danego przedmiotu.

 1. Prace i wiadomości otrzymane od ucznia zostaną zweryfikowane i ocenione przez nauczyciela po powrocie do szkoły.  Zeszyty  przedmiotowe,  karty pracy,  prace plastyczne itp. świadczą o faktycznej pracy ucznia. 
 2. Czas zdalnego nauczania jest dla ucznia czasem na uzupełnienie braków i zaległości oraz możliwością poprawy ocen po powrocie do szkoły.
 3. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- rewalidacja: dziecko otrzyma od nauczyciela karty pracy ze szczegółowymi wytycznymi do ich rozwiązania za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rodzice takiego ucznia zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie przez nauczyciela o wysłaniu materiałów dla ucznia drogą pocztową. Rodzic zobowiązany jest tę korespondencję odebrać.

- zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno- kompensacyjne: nauczycie będą odsyłać uczniów i ich rodziców do korzystania z odpowiednich stron internetowych (dostępne będą linki do tych stron).

 1. Nauczanie indywidualne – indywidualny kontakt z rodzicem w celu ustalenia konkretnych wytycznych odnośnie zdalnej pracy z uczniem.
 2. Wychowanie fizyczne – ocenie podlegać będą zdjęcia i krótkie filmiki z aktywności fizycznej uczniów w trakcie nauczania zdalnego a także w czasie wolnym. Zachęcamy uczniów do pochwalenia się, w jaki sposób spędzają swój czas poza nauką. Najciekawsze prace zostaną przedstawione po powrocie do szkoły np. w formie wystawy zdjęć nadesłanych do nauczyciela wychowania fizycznego.
 3. Frekwencja ucznia w trakcie trwania nauczania zdalnego liczona będzie na podstawie jego wpisów tematów do zeszytów przedmiotowych wraz z datą oraz wykonanych zadań wyznaczonych przez nauczyciela .
 4. Wychowawcy klas wysyłają regulamin oceniania zdalnego do rodziców. Rodzice zobowiązani  są do akceptacji regulaminu oraz potwierdzenia przez sms lub e-mail do wychowawcy o następującej treści:

 ,,Ja niżej podpisana/y akceptuję Regulamin oceniania opublikowany  w dniu 25 marca 2020 r.     na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Sadowiu.        (podpis rodziców)

 1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sadowiu  zastrzega sobie prawo do modyfikacji  Regulaminu oceniania o ile wystąpią konieczne ku temu przesłanki.

 

 1. Regulamin obowiązuje na czas nauki zdalnej od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.