Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OKRESIE PANDEMII  KORONAWIRUSA

W okresie pandemii obowiązuje wzmożony rygor higieniczny mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Każdy ma obowiązek stosować się do zaleceń i postanowień władz w zakresie zasad postępowania w okresie pandemii.

Zalecenia ogólne :

 1. Zachowuj bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Regularnie i dokładnie myj ręce wodą z mydłem.
 3. Dłonie dezynfekuj środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Dozowniki z płynem dezynfekującym należy umieścić w widocznym miejscu.
 5. W widocznych miejscach umieścić informacje jak skutecznie myć ręce.
 6. NIE dotykaj dłońmi okolic twarzy zwłaszcza oczu, nosa, ust.
 7. Przestrzegaj zasad ochrony podczas kaszlu i kichania tj.                                                                              

a) Zasłaniaj usta i nos chusteczką higieniczną lub zgiętym łokciem

b) Chusteczkę   jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza a ręce umyj wodą                                

    z mydłem lub zdezynfekuj środkiem na bazie alkoholu.

 1. Powierzchnie dotykowe w tym klamki, włączniki, poręcze, biurka stoły, blaty i inne przedmioty (w tym klawiatury, telefony) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem .
 2. Toalety, pomieszczenia wspólne muszą być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Zalecenia dla pracowników szkoły :

 1. Pracownicy wchodzą do szkoły wejściem bocznym. Wejście główne pozostaje zamknięte.
 2. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 3. Interesanci zatrzymują się w wejściu bocznym. Przedstawiają pracownikowi szkoły cel wizyty. Pracownik decyduje o konieczności wpuszczenia interesanta na teren szkoły.
 4. Pracownicy szkoły używają rękawiczek jednorazowych podczas prac związanych ze sprzątaniem pomieszczeń szkoły oraz toalet.
 5. Pracownicy kuchni szkolnej używają rękawiczek podczas prac związanych z przygotowaniem posiłku i zaopatrzeniem w produkty żywnościowe i inne.
 6. Po skończonej pracy rękawiczki należy zdjąć i wyrzucić bezpośrednio  do worka lub kosza  z odpadami. Worek, kosz  zamknąć szczelnie.
 7. Podczas pracy nie dotykać brudnymi rękami twarzy.
 8. Pracownicy często myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją mycia rąk. Wirus ma zdolność krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeżeli zostały skażone wydzieliną oddechową np. w trakcie kaszlu lub kichania osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. przez dotykanie twarzy, pocieranie oczu. Częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 9. Pracownicy administracyjno – biurowi zobowiązani są do częstej dezynfekcji biurka,  sprzętu oraz przedmiotów używanych podczas pracy .
 10. Po powrocie do szkoły z wyjścia lub wyjazdu służbowego pracownik jest zobowiązany najpierw zdezynfekować ręce.
 11. W trakcie pracy pracownicy zachowują bezpieczne odległości.  Zabronione jest jednoczesne przebywanie kilku osób w jednym pomieszczeniu  ( np. biuro, klasa szkolna, dyżurka, pracownia konserwatora szkoły, kuchnia) .
 12. Odbierając przesyłkę stosuj się do procedur bezpieczeństwa firm kurierskich i pocztowych.
 13. Przesyłki i przedmioty wnoszone na teren szkoły zdezynfekuj i pozostaw na 1-2 godzin na dworze.
 14. Nie należy witać się przez podanie ręki .
 15. Pracownicy stosują się do, szczegółowych zaleceń wydawanych przez dyrektora szkoły, w sytuacji szczególnego zagrożenia na skutek zachorowania przez pracownika lub członka jego rodziny lub kontaktem pracownika z innym chorym.

UWAGA

ü  Nie lekceważ żadnych symptomów wystąpienia zakażenia.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w czasie godzin pracy  zawiadom o tym fakcie  dyrektora szkoły. Zastosuj się do jego poleceń.  

ü  Jeśli zaobserwujesz objawy: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem  powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną w Opatowie ul. S.Sempołowskiej 3, tel. 15 868 21 49   

ü  Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię NFZ 800 190 590