Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji

Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji

w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich

od 25 maja 2020 r. do odwołania.

Postanowienia ogólne.

  Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.  Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Organizacja konsultacji uwzględni wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.     

   Rodzice/opiekunowie prawni powinni zadeklarować wychowawcy mailowo chęć skorzystania z konsultacji. Rodzic powinien zgłosić chęć skorzystania z konsultacji nauczycielowi prowadzącemu konsultację z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12, aby prowadzący mógł kontrolować liczbę uczestników i przygotować materiał do pracy. Harmonogram konsultacji nauczycieli Szkoły jest opublikowany na stronie internetowej placówki. Terminarz konsultacji jest dostosowany do planu lekcji, aby uczeń nie opuszczał zajęć szkolnych. 

Organizacja konsultacji.

1. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacje ogranicza się do 12 osób.

2. Konsultacje prowadzić będą nauczyciele nauczający przedmiotu w danej klasie.

  3. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonej i stałej sali.

 4. Należy zadbać o to (nauczyciel prowadzący konsultację), aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

 6. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń –               1 ławka szkolna).

 7. W sali, w której będą odbywać się konsultacje nie może być przedmiotów czy sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować.

 8.  Uczniowie będą  posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na konsultacje niepotrzebnych przedmiotów.

10. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami przebywającymi na konsultacjach.

12. Nauczyciele udzielający konsultacji powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji                   z rodzicami (wykaz telefonów w dostępnym miejscu).

13. Opiekunowie uczniów powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.

14. Personel pomocniczy  nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem prowadzącym konsultacje.

15. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z konsultacji mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry.

17. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej                     w szkole, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.

 18. W konsultacjach mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

 19. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się, jaką temperaturę ma dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona.

20. Dzieci na konsultacje przyprowadzane/odbierane będą przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

21. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować                                  w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób                           i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.

  2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu na konsultacje czy po skorzystaniu z toalety.

 3. Dyrektor szkoły  zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5. Personel konsultacji i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu.

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

  2. O ile to możliwe, w pracę z dziećmi nie powinny być zaangażowane osoby powyżej 60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 3. W szkole wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych. Izolatka zostaje wyznaczona w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

 4. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych itp.

5. Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem:

1) W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować pracodawcę, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 2) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

 5) Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 6) W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione                 i wyjaśnione odbiorcom.

 Każdy pracownik poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszą procedurą. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.

Zapoznałam/łem się z procedurami dnia 22.05.2020 r.