Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych

w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu od 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

Postanowienia ogólne.

 Od 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość (za zgodą rodziców), prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

1. Zajęcia rewalidacyjne to indywidualna terapia ucznia ze specjalistą.

 2. Zajęcia prowadzi specjalista pracujący z dzieckiem przed zawieszeniem zajęć w szkole.

3. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali.

4. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i jednego specjalistę.

 6. Odległości pomiędzy stanowiskami dla ucznia i specjalisty powinny wynosić min. 1,5 m.

 7. W salach, w których będą prowadzone zajęcia, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki),  a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze należy dokładnie czyścić lub  dezynfekować.

 8.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

  9. Uczeń nie powinien przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.

10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniem  a prowadzącym zajęcia.

11. Specjaliści powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz telefonów w dostępnym miejscu).

 12. Personel pomocniczy  nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz specjalistami.

 

 

13. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z zajęć rewalidacyjnych mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci    i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry.

15. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej   w szkole, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.

16. W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. 

17. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej.

18. Dzieci na zajęcia rewalidacyjne będą przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

19. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować   w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób,          i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.

 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu na zajęcia czy po skorzystaniu z toalety.

3. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5. Personel pracujący z dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni  w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu.

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. O ile to możliwe w pracę z dziećmi nie powinny być zaangażowane osoby powyżej 60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

  3. W szkole wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych. Izolatka zostaje wyznaczona w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

4. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych itp.

 5. Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem:

1) W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 2) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

5) Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 6) W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione  i wyjaśnione odbiorcom. Każdy pracownik przedszkola oraz ajent, prowadzący stołówkę, poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszą procedurą.    Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.