Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Projekty i programy współfinansowane przez Unię Europejską

  • Projekt edukacyjny ,,Kompetencje Kluczowe w Szkole w Sadowiu”

01.12.2017 r. Gmina Sadowie - reprezentowana przez Panią Wójt - Marzeną Urban - Żelazowską oraz Panią Skarbnik - Irenę Nowakowską - podpisała w Kielcach umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. 


Jej przedmiotem jest realizacja projektu pn. "Kompetencje Kluczowe w Szkole w Sadowiu". 

Wartość całego projektu to 407 460,00 zł.


Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie 01.01.2018 - 30.06.2019.

Wsparciem objęci zostaną uczniowie klas IV-VII (rok szkolny 2017/2018), a następnie jako kontynuację wsparcia klas IV-VIII (rok szkolny 2018/2019).   

                                                              

  W ramach projektu wszyscy zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresie:
- zajęcia dodatkowe z matematyki 30h,
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 30h,
- warsztaty „Grywalizacja” 24h,
- warsztaty „Uczę się kreatywnie” 24h,
- zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych 16h,
- wyjazd do Centrum Nauki Kopernik.

Dodatkowo dla 30 uczniów/uczennic z największym zainteresowaniem TIK przewidziano kurs ECDL BASE w wymiarze 60 h. 

Uczniowie będą mieli także zapewniony dojazd na zajęcia oraz wyżywienie w ich trakcie.

Drugą grupą docelową projektu będą nauczyciele szkoły w Sadowiu, którzy przejdą szkolenia z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz nowoczesnych metod nauczania.

Dodatkowo w ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły poprzez zakup zestawów komputerowych oraz wyposażenia sal: matematycznej i przyrodniczej.Projekt „Kompetencje Kluczowe w Szkole w Sadowiu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Gmina Sadowie i Zespół Szkół w Sadowiu przystąpiły do „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich" który był finansowany przez Urząd Marszałkowski deklarując udział wszystkich Szkół Zespołu.

W wyniku postępowań konkursowych uzyskaliśmy wsparcia rzeczowego dla Gimnazjum im. ppłk. Wł. Zwiejskiego ps. „Jaruga" w Sadowiu, oraz finansowe dla Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

Gimnazjum uzyskało pomoc rzeczowa w postaci tablicy multimedialnej, laptopa i rzutnika, co z pewnością wpłynie na wzrost motywacji nauczycieli i uczniów do pracy. Jako udział własny Gminy zakupiono telewizor plazmowy 42 cale. Pomoce te uatrakcyjnią zajęcia poprzez interaktywne ćwiczenia, filmy wideo odtwarzane na tablicy i telewizorze, karty obrazkowe z nagraniem prezentowanych treści i da wiele innych możliwości. Wykorzystanie takich pomocy dydaktycznej spowoduje, że edukacja stanie się atrakcyjniejsza, nowocześniejsza, a co za tym idzie bardziej efektywna.

Szkoła Podstawowa w Biskupicach zakupiła pomoce dydaktyczne za 5300 zł, kserokopiarkę za 4000 zł i zestaw do ćwiczeń na plac zabaw za 13000 zł, z czego udział własny Gminy Sadowie wynosił 2300 zł.

Informacja dotycząca miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Sadowiu.


Gmina Sadowie wspólnie z Zespołem Szkół wystąpiła do Wojewody Świętokrzyskiego i otrzymała dofinansowanie w kwocie 20000 zł na wyposażenie pokoju zabaw w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu.

Ze swojej strony przygotowała przez pomalowanie i położenie wykładziny dywanowej salę nr 104 w bloku klas młodszych.

Za powyższą kwotę zakupiono:

  • Pomoce do kształtowania wyobraźni i spostrzegawczości.
  • Klocki, gry planszowe, zabawki dydaktyczne, układanki.
  • Tory przeszkód, materace, piłki, duże miękkie klocki.
  • Układanki, gry planszowe, zabawki dydaktyczne.
  • Tory przeszkód, piłki, materace narożne.

Pomoce zgromadzone w sali zabaw służą szczególnie dzieciom klasy pierwszej, która realizuje nową podstawę programową, ale też chętnie korzystają nauczyciele i uczniowie innych klas.

Zakupione pomoce dydaktycznego do sali zabaw w szkole zaspakajają naturalną potrzebę ruchu oraz zabawy dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W sali zabaw wydzielone są strefy z:

●małą motoryką (układanki, zabawki dydaktyczne, różne klocki, gry planszowe, materiały do kształtowania spostrzegawczości i wyobraźni),

●dużą motoryką (duże, miękkie klocki, piłki o różnych wielkościach, materace, tory przeszkód)

Pomoce dydaktyczne wspomagają kształtowanie umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, zdolności manualnych oraz rozwijają sprawności fizyczne uczniów.

Zakupione pomoce korzystnie wpływają na poziom kształcenia dzieci z środowiska wiejskiego.

Artykuły