Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Regulaminy biblioteki

   I  Regulamin Biblioteki Szkolnej  

 

 

   Warunki korzystania z biblioteki:

 

·        Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły oraz  rodzice.


·        Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych, tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły


·        Biblioteka udostępnia zbiory od września do czerwca włącznie.


·        Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.


·        W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.


·        Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki  powinny być zwrócone. Uczniowie i             pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.


·        Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.


·        W godzinach otwarcia biblioteki można korzystać z jej zbiorów na miejscu w wydzielonej na czytelnię części             biblioteki.

 

  Wypożyczanie książek:

 

·        Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.


·        Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.


·        Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Termin można przedłużyć po uzgodnieniu z  bibliotekarzem.


   Poszanowanie książek:

 

·        Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w obłóżce.


·        Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę . O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien  dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.


.        Każdy korzystający z biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego zasad.

 

  

  II  Regulamin wypożyczania i udostępniania uczniom darmowych  podręczników (materiałów edukacyjnych) w ZS w Sadowiu

 

  1. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane uczniom są własnością Szkoły.
  2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do pokwitowania odbioru. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
  3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do pokwitowania odbioru.
  4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
  5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, szkoła może żądać od rodziców /prawnych opiekunów  ucznia zwrotu kosztu podręcznika (materiałów edukacyjnych). Za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki napojem, trwałe zabrudzenie, wyrwaną lub podartą kartkę, rozerwanie książki, popisanie na książce.
  6. W przypadku  uszkodzenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
  7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
  8. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.
  9. Podręczniki zostają zwrócone do biblioteki szkolnej po zakończeniu użytkowania, nie później, niż do dnia zakończenia roku szkolnego.

10.  Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w punkcie 9 sprawuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

11. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciele, o których mowa w ust. 10 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

12. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą  zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. Uczniowie zdający egzaminy poprawkowe  lub klasyfikacyjne zatrzymują podręczniki na czas ustalony z wychowawcą.
13. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania podręczników będących własnością biblioteki,
do przechowywania w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.                                                         Uszkodzenia wynikające z braku okładki będą traktowane jako umyślne.                                                   

 

14.  Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

 

      

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.