Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Zdalne nauczanie 23 – 27 XI 2020

 

KLASA 8b

Język polski

23.11.2020r.

Temat: Twórca i jego czasy – Aleksander Kamiński.

Czytamy tekst z  podręcznika, str. 86-87. Zapisujemy do zeszytu notatkę obejmującą:  najważniejsze etapy życia Aleksandra Kamińskiego,  kontekst historyczny jego twórczości, genezę powstania Kamieni na szaniec, znaczenie utworu dla współczesnych mu odbiorców.

24.11.2020r.

Temat:  Życie w okupowanej Warszawie - Kamienie na szaniec.

Pracujemy z tekstem. Przedstawiamy losy bohaterów w pierwszych dniach wojny oraz  prezentujemy informacje historyczne. Zapisujemy notatkę według pytań:

 • Jakie działania podjęli bohaterowie?
 • Co chcieli osiągnąć?
 • Z jakimi przejawami życia okupacyjnego się stykali?

25-26.11.2020r.

Temat: W służbie Małego  Sabotażu i dywersji - Kamienie na szaniec.

1. Ustalenie, jaka jest różnica między działaniami sabotażowymi a dywersyjnymi – wyjaśnienie pojęć.

2. Prezentowanie informacji na temat akcji przygotowanych w ramach Małego Sabotażu oraz w ramach działań dywersyjnych.

3. Praca domowa. Zredaguj opis sytuacji na podstawie wybranej akcji sabotażowej lub dywersyjnej przedstawionej w Kamieniach na szaniec. Przypomnij sobie okoliczności aresztowania Rudego oraz działania jego przyjaciół zmierzające do odbicia kolegi.

27.11.2020r.

Temat:  Akcja pod Arsenałem – zwycięstwo czy porażka Buków?

1.  Redagowanie szczegółowego planu wydarzeń przedstawiającego przebieg akcji   pod Arsenałem.                                                                                                                                

 2. Dyskusja wokół pytania zawartego w temacie – gromadzenie argumentów.                                             

 3. Praca domowa. Zaznacz fragmenty charakteryzujące Alka, Rudego i Zośkę.

 

Język angielski

data: 23.11.20r.

Temat: Metody przyrządzania posiłków.

data: 24.11.20r.

Temat:  Przypomnienie wiadomości o czasownikach modalnych.

data: 25.11.20r.

Temat:  Kiedy stosujemy czasownik z  –ing, bezokolicznik z „to” i niepełny bezokolicznik?

 

 Język niemiecki

Data : 26.11.2020.

Temat: Was hast du gestern gemacht?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 27 zad 2,3.

Data : 27.11.2020.

Temat: Was habt ihr gestern gemacht ?

Opis dnia. Czas przeszły Perfekt.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str.26,27

 

Historia

Data: 25.11.2020

Temat: Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

Podręcznik strony: 87-92

Uwagi nauczyciela: Przeczytać tekst lekcji z książki. Zapisać w zeszycie temat oraz punkty podane na grupie FB oraz w grupach na Messengerze oraz E-Teams. Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w e-teams.

 Punkty do zapisania w zeszycie:

 1. Utworzenie Armii Polskiej we Francji
 2. Walki Polaków na terenie Francji i Norwegii
 3. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii
 4. Historia 303 Dywizjonu Myśliwskiego imienia Tadeusza Kościuszki
 5. Polska Marynarka Wojenna u boku aliantów
 6. Polskie jednostki wojskowe utworzone na terytorium Wielkiej Brytanii
 7. Udział Polaków w walkach w Europie Zachodniej, Falaise, Monte Cassino, Arnhem, Wilhelmshaven.
 8. Historia misia Wojtka
 9. Wojsko polskie w ZSRS, Lenino, Warszawa, Wał Pomorski - Kołobrzeg, Operacja Berlińska, zdobywanie Berlina wraz z Armią Czerwoną.

Data: 27.11.2020

Temat: Sprawa polska pod koniec wojny

Podręcznik strony: 93-97

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Klasa VIII A SP Sadowie Historia, Klasa VIII B SP Sadowie Historia oraz w programie E-Teams.  Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w e-teams.

Zapis punktów:

 1. Polska lubelska i Manifest PKWN 22 lipca 1944.
 2. Sprawa polska na konferencji w Teheranie w 1943 roku
 3. Decyzje w sprawie Polski na konferencji w Jałcie w lutym 1945
 4. Represje Rosjan wobec Polskiego Państwa Podziemnego
 5. Rozwiązanie Armii Krajowej i powołanie „Niepodległość”(„Nie”)
 6. Aresztowanie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i proces szesnastu w Moskwie
 7. Powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z Gumułką i Mikołajczykiem

 

Matematyka

23.11.2020r.

Temat: Zastosowanie własności trójkątów i czworokątów do rozwiązywania zadań.

Lekcja na Teams.

24.11.2020r.

Temat: Obliczanie pól trójkątów i czworokątów.

Lekcja na Teams.

25.11.2020r.

Temat: Twierdzenie Pitagorasa.

Lekcja na Teams.

26.11.2020r.

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- ćwiczenia.

Lekcja na Teams.

27.11.2020r.

Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

Rozwiąż w zeszycie Zad. 9, 10 str. 85 z podręcznika.

 

Biologia

24.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – genetyka

Temat z podręcznika str. 46-48.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 30-31.

Przygotowujemy się do sprawdzianu.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

23.11.2020r.

26.11.2020r.

Temat: Proces dysocjacji jonowej soli.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=XMKW7Au-vps

https://www.youtube.com/watch?v=YrYuUj1I_xE

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-soli/DXhF0YcDB

Temat w podręczniku str. 64-68

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Definicja jonowa soli – str. 65

2. Ogólne równanie reakcji dysocjacji  jonowej (elektrolitycznej ) soli z podaniem oznaczeń.  – str. 65

3. Jony, które powstają w wyniku dysocjacji jonowej soli. – str. 66

Rozwiązujemy zadania 1,2  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 68.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 26.11.2020

Temat: Obwody elektryczne - rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie 5, 6, 7 str. 84, 85. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data 27.11.2020

Temat: Opór elektryczny.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=WPHt94ubqDM

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 86 - 90. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 90) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2, 3  str. 91.

 

Wiedza o społeczeństwie

25.11.2020 r.

Temat:   Samorząd gminny.( podręcznik str.  72-76)

Lekcja na Microsoft Teams.

26.11.2020 r

Temat: Powiat i województwo.( podręcznik str.  78-79)

Materiały na Messengerze i MC Teams.

 

Geografia

25.11.2020

Temat: Azja i jej kraje - sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Informatyka

27.11.2020

Temat: Algorytmy porządkowania w języku C++

Podręcznik str. 60 - 63

Proszę zapoznać się z tematem

Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 7/61. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Edb

Data : 25.11.2020.

Temat: Pierwsza pomoc w zranieniach i zadławieniach.

 

Religia

24.11.20r  wtorek

Proszę w tym tygodniu uczyć się pytań z katechizmu bierzmowanych od 60- do 80.

Temat nr  18 zeszyt ćwiczeń strona 38/39       -katechizm strona 42/43

Temat : Zadania wynikające z sakramentu bierzmowania.

Ćw.1-napisz do czego jest zobowiązany jest bierzmowany

            -do postępowania zgodnego z zasadami wiary

            -do obrony wiary

            -do świadczenia o wierze swoim życiem

 Ćw.2 –korzystając z podręcznika, str. 42 napisz, czym jest charyzmat

Ćw.3- uzupełnij tabelę, wpisując charyzmaty i owoce Ducha Świętego katechizm :

            charyzmaty Ducha Św. str.42

            owoce Ducha Św. str.43

Ćw.4-wymień szczegółowe zadania wypływające z sakramentu bierzmowania.

            -trwanie w wierze

            -przestrzegania przykazań

            -postępowanie zgodnie z wolą Bożą

 Ćw. 5- uzasadnij znaczenie sakramentu bierzmowania w budowaniu postawy dojrzałości chrześcijańskiej.

Zapamiętaj  katechizm str. 42

- CHARYZMAT

26.11.20r czwartek

Temat nr  53  zeszyt ćwiczeń strona 108/109        -katechizm strona 118/119

Temat : Czas czuwania w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.

Ćw.1-uzupełnij schemat.

 Ćw.2-połącz strzałką odpowiedni fragment Pisma Świętego z autorem danych słów.

 Ćw.3 –korzystając z fragmentu przemówienia Jana Pawła II napisz co oznacza słowo ,,czuwać”

 Ćw.4– napisz jak dziś powinno wyglądać adwentowe oczekiwanie w życiu chrześcijanina.