Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO - języki obce

ANEKS

DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Z JĘZYKÓW OBCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

DLA KLAS IV - VIII

 

 1. Podstawą prawną do wprowadzenia zmian w przedmiotowym systemie oceniania z języków obcych w Szkole Podstawowej w Sadowiu zawartych w niniejszym Aneksie są:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 1. Niniejszy Aneks obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  w terminie określonym w stosownych Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Ocenianie uczniów ma na celu:
 • motywowanie ucznia do samodzielnej  pracy w domu
 • monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co
  i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć
 • dostarczenie uczniowi satysfakcji za wkład pracy wniesiony w samodzielne, ukierunkowane przez nauczyciela w formie zdalnej, przyswajanie i utrwalanie treści zawartych w podstawie programowej.
 1. Uczeń ma obowiązek przesyłania zdjęć wykonanych prac pisemnych na adres mailowy nauczyciela lub poprzez Messengera  a nauczyciel może sprawdzić prace całej klasy lub kilku wybranych uczniów. Szczegóły podane będą w planie działań na każdy tydzień lub na grupach przedmiotowych na Messengerze.
 2. Ocenianiu mogą podlegać następujące formy aktywności uczniów:
 • zlecone przez nauczyciela zadania domowe, dostarczane przez uczniów za pomocą dostępnych narzędzi porozumiewania się na odległość
 • wypowiedzi ustne,  prezentowane za pomocą dostępnych narzędzi porozumiewania się na odległość, w dostępnej formie i terminach ustalonych z nauczycielem
 • osiągnięcia ucznia w testach i quizach online
 • aktywność i systematyczność wykonywania zleconych zadań
 • wykonywanie przez ucznia dodatkowych zadań mających na celu samodzielne doskonalenie sprawności językowych
 1. Podczas oceniania uwzględnia się możliwości uczniów w zakresie dysponowania i dostępu do narzędzi komunikacji na odległość.
 2. Osiągnięcia uczniów będą oceniane z częstotliwością co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
 3. Informacje o ustalonej przez nauczyciela ocenie przekazywane będą  przy pomocy narzędzi porozumiewania się na odległość.
 4. Uczeń regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela.
 5. Uczeń zapoznaje się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela ( strona szkolna – zakładka zdalne nauczanie )
 6. Uczeń zapisuje tematy lekcji wraz z datami w zeszycie przedmiotowym. Karty pracy wraz z rozwiązaniami wkleja bądź przepisuje do zeszytu pod bieżącym tematem lekcji ( dopuszczalne jest gromadzenie kart pracy w przeznaczonych do celu papierowych teczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz jakiego dotyczą przedmiotu ). Jest to potwierdzenie jego obecności oraz pracy na zajęciach podczas zdalnego nauczania.
 7. Uczeń wykonuje wszystkie zadania również quizy i testy samodzielnie oraz terminowo przesyła zadane prace do nauczyciela wykorzystując do tego dostępne dla niego środki telekomunikacji : Messenger, e-mail, SMS, MMS. Wiadomości i prace podpisuje imieniem i nazwiskiem.
 8. Uczeń stosuje się do komentarza nauczyciela oraz jego poleceń i wskazówek do pracy, czyta ze zrozumieniem polecenia i treść zadań.
 9. Uczeń stara się pracować systematycznie – nie odkłada wszystkich zadań na ostatnią chwilę.
 10. Oceniane będą zaangażowanie ucznia, wkład pracy, terminowość oddawania prac, aktywność, poczucie odpowiedzialności i obowiązku oraz motywacja wewnętrzna.
 11. Prace i wiadomości otrzymane od ucznia zostaną zweryfikowane przez nauczyciela po powrocie do szkoły.
 12. Czas zdalnego nauczania jest dla ucznia czasem na uzupełnienie braków i zaległości oraz możliwością poprawy ocen po powrocie do szkoły.
 13. Nauczanie indywidualne – indywidualny kontakt z rodzicem w celu ustalenia konkretnych wytycznych odnośnie zdalnej pracy z uczniem.
 14. Frekwencja ucznia w trakcie trwania nauczania zdalnego liczona będzie na podstawie jego wpisów tematów do zeszytów przedmiotowych wraz z datą oraz wykonanych zadań wyznaczonych przez nauczyciela .
 15. Wszystkie sprawy, nie ujęte w niniejszym aneksie, rozstrzygane będą zgodnie z PSO lub WSO.

 

 

Nauczyciele  języków obcych w Szkole Podstawowej w Sadowiu: Agnieszka Mozal, Monika Mazur, Anna Dymanowska, Ewa Połowniak