Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO - Historia

ANEKS

DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

 

 1. Podstawą prawną do wprowadzenia zmian w przedmiotowym systemie oceniania

 z historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej w Sadowiu zawartych

 w niniejszym Aneksie są:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Regulamin zdalnego oceniania Szkoły Podstawowej w Sadowiu obowiązujący
 • od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
 1. Ocenianie uczniów ma na celu:
 • motywowanie ucznia do samodzielnej  pracy w domu,
 • monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się.
 1. Ocenianiu mogą podlegać następujące formy aktywności uczniów:
 • karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 • odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online,
 • testy na  platformie e – podręczniki  i quizziz udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,
 • dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 • prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną,
 • uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną
 • Za wykonanie poprawnie  krótkich ćwiczeń uczeń otrzymuje plusa(+), uzyskanie 5 plusów ocena bardzo dobra, nie wykonanie poleceń lub nie dotrzymanie terminu skutkuje otrzymaniem minusa ( -), uzyskanie 5 minusów to ocena niedostateczna.
 1. Podczas oceniania uwzględnia się możliwości uczniów w zakresie dysponowania
 2.  i dostępu do narzędzi komunikacji na odległość.
 3. Informacje o ustalonej przez nauczyciela ocenie przekazywane będą  przy pomocy narzędzi porozumiewania się na odległość.
 4. Uczeń regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela.
 5. Uczeń zapoznaje się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela ( strona szkolna – zakładka zdalne nauczanie )
 6. Uczeń zapisuje tematy lekcji wraz z datami w zeszycie przedmiotowym. Karty pracy wraz z rozwiązaniami wkleja bądź przepisuje do zeszytu pod bieżącym tematem lekcji ( dopuszczalne jest gromadzenie kart pracy w przeznaczonych do celu papierowych teczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz jakiego dotyczą przedmiotu ). Jest to potwierdzenie jego obecności oraz pracy na zajęciach podczas zdalnego nauczania.
 7. Uczeń wykonuje wszystkie zadania również quizy i testy samodzielnie oraz terminowo przesyła zadane prace do nauczyciela wykorzystując do tego dostępne dla niego środki telekomunikacji : Messenger, e-mail, SMS, MMS. Wiadomości i prace podpisuje imieniem i nazwiskiem.
 8. Uczeń stosuje się do komentarza nauczyciela oraz jego poleceń i wskazówek do pracy, czyta ze zrozumieniem polecenia i treść zadań.
 9. Uczeń stara się pracować systematycznie – nie odkłada wszystkich zadań na ostatnią chwilę.
 10. Oceniane będą zaangażowanie ucznia, wkład pracy, terminowość oddawania prac, aktywność, poczucie odpowiedzialności i obowiązku oraz motywacja wewnętrzna.
 11. Prace i wiadomości otrzymane od ucznia zostaną zweryfikowane przez nauczyciela po powrocie do szkoły.
 12. Czas zdalnego nauczania jest dla ucznia czasem na uzupełnienie braków i zaległości oraz możliwością poprawy ocen po powrocie do szkoły.
 13. Nauczanie indywidualne – indywidualny kontakt z rodzicem w celu ustalenia konkretnych wytycznych odnośnie zdalnej pracy z uczniem.
 14. Frekwencja ucznia w trakcie trwania nauczania zdalnego liczona będzie na podstawie jego wpisów tematów do zeszytów przedmiotowych wraz z datą oraz wykonanych zadań wyznaczonych przez nauczyciela .
 15. Wszystkie sprawy, nie ujęte w niniejszym aneksie, rozstrzygane będą zgodnie z PSO lub WSO.

 

 

Małgorzata Chudzik