Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

PSO- edukcja wczesnoszkola

Przedmiotowy System Oceniania
w Edukacji Wczesnoszkolnej klasy 1-3
- w trakcie nauczania zdalnego

 

  1. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości od wychowawcy oraz zapoznawania się z zakresem materiału przeznaczonym na dany tydzień nauki szkolnej na stronie Szkoły Podstawowej w Sadowiu https://zssadowie.szkolnastrona.pl/ w zakładce zdalne nauczanie lub grupie klasowej.
  2. Uczeń pracuje systematycznie, wypełniając plan pracy przewidziany na dany tydzień.
  3. Nauczyciel ma prawo do sprawdzania efektów pracy ucznia, wybierając 3-4 osoby danego dnia – osoby te mają przesłać wykonane prace wskazane przez nauczyciela.
  4. Uczeń systematycznie i samodzielnie wykonuje testy i ćwiczenia zlecone przez nauczyciela na platformie edukacyjnej Eduelo.
  5. Krótkiej ocenie opisowej będą podlegać prace zamieszczone w zeszycie, ćwiczeniówce, kartach pracy oraz prace plastyczne, techniczne, doświadczenia.
  6. Wszystkie karty pracy, prace plastyczne uczeń podpisuje imieniem i nazwiskiem oraz przetrzymuje w przeznaczonej
    do tego teczce.