Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 8b

 

Język polski

16 -17.11.2020r.

Temat: Twardy charakter -fragmenty Dywizjonu 303 Arkadego Fiedlera.

Korzystamy  z podręcznika str. 94-97.  Poznajemy fragmenty utworu. Charakteryzujemy narratora tekstu. Wskazujemy różnice między literaturą faktu a przekazem historycznym. Omawiamy postawę Jana Daszewskiego. Zapisujemy notatkę pod tematem lekcji.

Proszę obejrzeć nagrania ze stron: https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c,

https://www.youtube.com/watch?v=LJBRCO1uBK0. Znajdziecie na nich wskazówki niezbędne do tworzenia różnych form wypowiedzi.

18.11.2020r.

Temat:  Test podsumowujący z rozdziału Niepokoje egzystencjalne.

19.11.2020r.

Temat: Czy można być świętym?

Korzystamy  z podręcznika str. 100-101. Prezentujemy i zapisujemy informacje o Janie Twardowskim. Odczytujemy wiersz i charakteryzujemy podmiot liryczny – karta pracy. Zapoznajemy się z definicją apostrofy i wskazujemy jej przykłady w tekście. Odczytujemy sens utworu.

20.11.2020r.

Temat:  Zbuntowany idealista – fragmenty utworu Jerome’a Davida Salingera

                 Buszujący w zbożu.

Czytamy informacje o autorze oraz wprowadzenie ze str. 101 w podręczniku. Odczytujemy fragment utworu i analizujemy jego treść. Redagujemy notatkę według poleceń ze str. 104.

 

Język angielski

data: 16.11.20r.

Temat:  Urazy

data: 17.11.20r.

Temat:  U lekarza.

data: 18.11.20r.

Temat:  Nazwy jedzenia i picia.

 

Język niemiecki

Data : 20.11.2020.

Temat: Was machst du am Morgen?

Opis swojego poranka.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 27 zad 2,3.

 

Historia

Data: 16.11.2020

Temat: Społeczeństwo polskie pod okupacją

Podręcznik strony: 74-79

Uwagi nauczyciela: Przeczytać tekst lekcji z książki. Zapisać w zeszycie temat oraz punkty podane na grupie FB oraz w grupach na Messengerze oraz E-Teams.  Punkty do zapisania w zeszycie:

 1. Niemiecki terror i Generalny Plan Wschód. Niemiecki plany wobec narodu polskiego.
 2. Walka z polską kulturą
 3. Życie codzienne pod okupacją niemiecką, - niedożywienie, choroby zakaźne, kontyngenty, czarny rynek, łapanki, Gestapo.
 4. Represje, tortury, masowe mordy na ludności polskiej, wywózka na roboty do Niemiec.
 5. Postawy kolaboracji wśród Polaków i ich zwalczanie przez ruch oporu.
 6. Tragedia Zamojszczyzny
 7. Zagłada polskich Żydów, obozy koncentracyjne, powstanie w warszawskim getcie.
 8. Polacy wobec Holokaustu
 9. Rzeź wołyńska, czystki etniczne na Polakach ze strony Ukraińskiej Powstańczej Armii.

 

Data: 18.11.2020

Temat: Plan „Burza” i powstanie warszawskie

Podręcznik strony: 80-86

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Klasa VIII A SP Sadowie Historia, Klasa VIII B SP Sadowie Historia oraz w programie E-Teams.  Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w e-teams.

Zapis punktów:

 1. Plan „Burza” i jego przebieg
 2. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego
 3. Wybuch powstania 1 sierpnia 1944 Warszawa
 4. Warszawa podczas powstania
 5. Walki powstańcze i sytuacja ludności
 6. Postawa mocarstw wobec powstania, zachowanie ZSRS i USA
 7. Upadek powstania i tragiczne skutki dla miasta i jego mieszkańców

 

Matematyka

16.11.2020r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne i równania- powtórzenie.

 1. Rozwiąż w zeszycie zad. 6, 7, 9,11 str. 65.

17.11.2020r.

Temat: Rodzaje trójkątów i ich własności.

Lekcja na Teams.

18.11.2020r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne i równania- sprawdzian wiadomości.

Szczegóły i formę sprawdzianu podam na Messengerze.

19.11.2020r.

Temat: Rodzaje czworokątów i ich własności.

Lekcja na Teams.

20.11.2020r.

Temat: Trójkąty i czworokąty- rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 19.11.2020

Temat: Napięcie elektryczne i natężenie prądu- rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie 3, 4, 5 str. 76. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data 20.11.2020

Temat: Pomiar natężenie prądu i napięcia elektrycznego.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=_m55ntDgn_4

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 77 - 81. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 81) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2, 3, 4  str. 84.

 

Biologia

17.11.2020r.

Temat: Dziedziczenie wybranych cech u człowieka.

Koniecznie proszę abyście obejrzeli film

https://www.youtube.com/watch?v=ECt9VjVMhps

Temat z podręcznika  - daltonizm str. 35 oraz mukowiscydoza str. 43

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika – definicja daltonizmu str. 35;  definicja mukowiscydozy str. 43 oraz definicja galaktozemii – ćwiczeniówka z zadania 6 str. 29

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia:  6 str. 23 oraz 6 str. 29 do tego tematu lekcji.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

16.11.2020r.

19.11.2020r.

Zaczynamy nowy dział – Sole.

Temat: Wzory i nazwy soli (2 godziny lekcyjne)

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=EhEGkcQ54Qk

https://www.youtube.com/watch?v=btTf9PVc-0o

https://epodreczniki.pl/a/budowa-soli-i-ich-nazewnictwo/DAVTbctow

Temat w podręczniku str. 60-63

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Wzór ogólny soli – str. 60

2. Nazwy soli  – str. 61

a) nazwy soli kwasów beztlenowych – str. 61

b) nazwy soli kwasów tlenowych – str. 61

Rozwiązujemy zadania 1,2 z podręcznika do tego tematu lekcji str. 63.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

18.11.2020

Temat: Kraje Bliskiego Wschodu

Podręcznik str. 52 - 57

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie regionu Bliskiego Wschodu.

2. Kraje na Bliskim Wschodzie.

3. Ludność i zróżnicowanie religijne regionu.

4. Ropa naftowa bogactwem regionu.

5. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Informatyka

20.11.2020

Temat: Tablice w języku C++

Podręcznik str. 57-59

Proszę zapoznać się z tematem

Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 5/59. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach.

Pracą domową jest ćwiczenie 6/60. Program po wykonaniu i sprawdzeniu działania zapisujecie na swoich komputerach.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Wiedza o społeczeństwie

16.11.2020 r.

Temat:   Czym jest samorząd?.( podręcznik str.  66-69)

Lekcja na Microsoft Teams.

17.11.2020 r

Temat: Samorząd gminny. ( podręcznik str.  72-76)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 18.11.2020.

Temat: Pierwsza pomoc w zaburzeniach krążenia i oddychania.

 

Religia

17.11.20r  wtorek

Proszę w tym tygodniu uczyć się pytań z katechizmu bierzmowanych od 41 do 60.

Temat nr  16 zeszyt ćwiczeń strona 34/35       -katechizm strona 38/39

Temat : Dar mocy –bierzmowanie.

Ćw.1-wpisz skojarzenia ze słowem moc.

 Ćw.2 –na podstawie fragmentów Pisma Świętego –Dz 19,6 napisz co czynili Apostołowie- katechizm str.38

Ćw.3- na postawie wiadomości zdobytych na katechezie, odpowiedz na pytania.

Ćw.4-wymień siedem darów Ducha Św.

 Ćw. 5- napisz do czego zobowiązuje chrześcijanina sakrament bierzmowania.

Zapamiętaj  katechizm str. 38

- BIERZMOWANIE

19.11.20r czwartek

Temat nr  17  zeszyt ćwiczeń strona 36/37        -katechizm strona 40/41

Temat : Łaska Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Ćw.1-odszukaj fragment Pisma Św. 1 Kor 6,9 i zapisz jego treść w ramce-katechizm str.40

 Ćw.2-napisz jakich łask udziela nam duch Św. w sakramencie bierzmowania.

-udoskonala łaskę chrztu

-pomnaża życie Boże

-silniej jednoczy z Chrystusem

-udziela mocy do apostołowania

-pomnaża dary ducha Św.

-wyciska na duszy niezatarte znamię

 Ćw.3 –przeczytaj fragment Ojca Św. Franciszka i napisz, do czego zachęca młodzież.

 Ćw.4– ułóż modlitwę do Ducha Św. z prośbą o umocnienie w wierze.

Proszę to ćwiczenie odesłać na adres r.boryckispsadowie@wp.pl